Από www.capital.gr, Tuesday, 08 April 2014 15:17

Ν. 4254/2014

Ν. 4254/2014
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ 85/τ.Α/07.04.2014)